Entegre Yönetim Sistemi

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

(KALİTE, ÇEVRE, İSG)

Sektörün lider ve öncü kuruluşu olan firmamızın faaliyetleri ile ilgili uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı, bunlardaki farkındalığı artırarak Kalite - Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği standartları, Enerji verimliliği, Sürdürülebilirlik gerekliliklerini tüm paydaşlarımızın katılımı ile uygulamayı sağlamak,

Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal zorunluluklar doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda;

Kalite:

 • Müşteri İsteklerini kalite – güvenirlik- maliyet- zaman yönünden en iyi seviyede karşılayarak sürekli müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, ürün/proseslerimizde araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak performansımızı sürekli geliştirmek,
 • Tüm personel için eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırarak ve sürekli gelişimlerini destekleyerek çalışanlarımızın verimli olmalarını sağlanmak,
 • Kaynaklarımızın etkin bir şekilde, planlı ve sistematik olarak yönetilmesi ve sürekli geliştirilmesini sağlamak,
 • Hizmet kapasitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmak, kalite seviyemizi daha yükseltmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için planlı olarak yatırımlarımızı devam ettirmek,
 • Hataların en aza indirgenerek, kalitemizin sürekli etkinliğinin sağlamak, sistemli ve sürekli gelişmeye yönelik çalışarak firmamızın rekabet gücünü arttırmak

Çevre:

 • Faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek kirletici atıkların asgari miktarda olmasını ve çevresine zararlı hiçbir atığın kontrolsüz bırakılmamasını ve atıkların tanımlı ve uygun alanlara atılmasını sağlamak.
 • Kirletme etkisini sıfıra indirecek her türlü tedbiri almak, kontrol etmek ve düzenleyici faaliyetleri teşvik etmek,
 • Gerçekleştirilen tüm çalışmaların çevreye etkisi olduğu bilinciyle, temiz çevre, sağlıklı insan, verimli çalışma, kaliteli ürün prensiplerinden taviz vermemek,
 • Atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması süreçlerini yürüterek “Sıfır Çevre Kirliliği” hedefine ulaşmak ve böylelikle doğal kaynaklarımızın doğru ve verimli kullanılmasına katkı sağlamak,
 • Enerjiyi verimliliğini artırmaya yönelik faaliyet ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli bilgi ve kaynağı sağlamak,
 • Çevre kirliliğine sebebiyet verecek her durum karşısında öngörülmüş önleyici faaliyetleri uygulamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği:

 • Tüm faaliyetlerimizde çalışan personelimizin sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlamak, çalışanların bireysel sorumlulukları ile İSG bilincini arttırmak,
 • İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbir almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurmak ve bu kanalları sürekli açık tutmak,
 • Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlamak
 • Katılımcı bir anlayışla yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için, yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli güncelleyerek; İSG performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak.
 • Faaliyetlerimiz esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz ederek, riskleri minimize etmek, çalışanlarımıza, emniyetli ortamlar sağlayarak kaza ve yaralanmaları “Sıfır Kaza” hedefine ulaştırmak.

Kuruluşumuz; tüm bu ilkeler doğrultusunda Entegre Yönetim Sisteminin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini hedeflemektedir. Entegre Yönetim Sistemi, üst yönetiminin belirlediği politikalar ışığında kurulmuş olup, üst yönetimin tam desteğini görmektedir.

Şirket ideallerine ulaşmayı etkileyebilecek risk faktörlerinin ve fırsatların kurumsal risk değerlendirmesi kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı, çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak Kalite, Çevre, İSG standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Hasan ATABAY
Genel Müdür

Yayın Tarihi: 01.11.2019
EP02/ 00